محصولات

مونو سدیم فسفات و دی سدیم فسفات

سدیم تریپلی فسفات

اسید فسفریک 25 درصد به عنوان محصول میانی