مجتمع فرآورده های فسفات کارون

(سهامی عام)

شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون در راستای آرمانهای خود کفایی و توسعه ظرفیتهای صنعتی

صیانت از سرمایه انسانی و حفظ کرامت آنان به عنوان یکی از ارکان شرکت ، تمرکز در جهت جلب رضایتمندی مشتریان…

شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون سر آمد و پیشتاز در تولید و عرضه سدیم تریپلی فسفات در کشور

تولید و عرضه سدیم تریپلی فسفات با رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی در بازارهای داخلی

سر آمد و پیشتاز در تولید و عرضه سدیم تریپلی فسفات در کشور و منطقه

0
هزار تن تولید در سال
0
سال تاسیس
0
سال تجربه
0
هکتار مساحت

محصولات

مونو سدیم فسفات و دی سدیم فسفات

سدیم تریپلی فسفات

اسید فسفریک 25 درصد به عنوان محصول میانی