اسید فسفریک۲۵درصد بعنوان محصول میانی

موارد مصرف و کاربرد اسید فسفریک :

اسید فسفریک به طور وسیعی در صنایع استفاده می شود :

1 . تولید کودهای فسفات مانند مونو آمونیوم فسفات ، دی آمونیوم فسفات ، سوپر فسفات تریپل ، فسفات منیزیم و ……..

کاربرد در کشاورزی : بیشتر اسید فسفریک در تولید کود به کار می رود . فسفر یکی از عناصر ضرورر برای رشدگیاهان محسوب می شود . فسفات های آلی ترکیباتی هستند که انرژی لازم برای بیشتر واکنش هایی که در سول های زنده اتفاق می فاتند را مهیا می کنند . بنابراین خاک هایعنی با کودهای فسفاتی رشد گیان را بالا می برند . افزایش غلظت فسفات در سطح آب ها ی جاری بشوند .آب فاضلاب ها که شامل فسفات است می تواند تاثیر یکسانی داشته باشد . دریاچه ها که از مواد مغذی غنی هستند از افزایش این گیاهان مرده برای تجزیه اکسیژن حجل شده در اب را مصرف م کنند . این مصرف سطح اکسیژن حل شده را کاهش می دهد تا نقطه ای که برای حمایت حیوانات آبزی کافی نیست . برای کاهش تهدید Eutrophication دریاچه بسیاری از مناطق دارند فسفات ها را از پاک کننده ها حذف می کنند . در بعضی از موارد فسفات ها جای خودشان را با کربنات ها عوض می کنند . به عبارت دیگر پاک کننده ها جدید به گونه ای تهیه می شوند که با کلسیم و منیزیم یون ها سخت آب را واکنش نمی دهند .

توليد فسفات هاي به كار رفته در مواد شوينده مانند تري سديم فسفات و سديم تري پلي فسفات. .توليد پاك كننده هاي فسفاته صنعتي : در توليد پاك كننده ها اسيد فسفريك براي نرم كردن آب بكار مي رود. آب نرم بدون ٣ اگر از بين نروند تشكيل آب سخت را مي دهند كه اين يون ها با ، يون هاي كلسيم و منيزيم كه آب سخت را تشكيل مي دهند صابون تشكيل رسوبات غيرقابل حل مي دهند كه سبب لكه به روي لباس ها در هنگام شستشو مي شوند. نمك هاي فسفات از بكار مي رود. بيشتر گستره تركيبات فسفر در مخلوط پاك builder اسيد فسفريك به طور وسيع در پاك كننده ها به عنوان Na۵P . كننده هاي جامد است كه سديم تري پلي فسفات يكي از آنهاست سديم تري پلي ، به عنوان نرم كننده آب ٣O١٠ فسفات با كلسيم و منيزيم يوند برقرار مي كند و تشكيل اجزا محلول را مي دهد كه كمپلكس يا كليت است. اين كمپلكس ها از واكنش كلسيم و منيزيم با صابون ممانعت به عمل مي آورند تا رسوب ايجاد نشود. . .توليد مواد تصفيه كننده و منعقد كننده در صنعت آب و فاضﻼب ٤ مصرف در صنايع غذايي : از اسيد فسفريك در توليد غذاهاي اسيدي و نوشابه هاي گازدار مانند انواع ، به صورت گريد خوراكي ٥ كوﻻها استفاده مي شود. به كارگيري اين ماده سبب دادن طعم تندي به غذا شده و از آنجا كه ماده شيميايي با توليد انبوه است آنرا در ، با قيمتي ارزان و حجمي فراوان در دسترس مي باشد. همانطور كه ذكر شد، قيمت پايين و حجم زياد توليد اين ماده ، يا اسيد سيتريك كه از ليمو و عصاره ليمو ترش كه ، نقايسه با طعم دهنده هاي طبيعي نﻈير زنجبيل براي دادن طعم تندي . در رتبه باﻻتري قرار داده است ، براي دادن طعم ترشي به كار مي رود

توليد مكمل هاي خوراك دام و طيور مانند دي كلسيم فسفات. . .توليد مواد بازدارنده اشتعال براي مصارف آتش نشاني ٧ . .مصرف در صنايع آبكاري ٨ ( از ابزارهاي آهني يا ٣ .كاربرد در زدودن زنگ آهن : از اسيد فسفريك مي توان مستقيما براي زدودن زنگ آهن )اكسيد آهن ٩ فوﻻدي و تبديل آهن به فسفات هاي محلول در آب استفاده نمود. پس از زدودن زنگ آهن فسفات آهن توليد شده تبديل به تركيب فسفات آهن سياه شده كه خود به عنوان عامل جلوگيري از خوردگي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. اسيد فسفريك به عنوان كاتاليت در صنايع پتروشيمي كاربرد دارد. . كاربرد در پزشكي : از اسيد فسفريك در دندان پزشكي و اورتودنسي به عنوان عامل قلم زني جهت تميز كردن و زبر كردن ١٠ سطﺢ دندان خصوصا در جاهايي كه از اسباب و وسايل دندان پزشكي استفاده شده بكار مي رود. همچنين از اسيد فسفريك به عنوان كاتاليست در ساخت آسپرين به خاطر داشتن يون هيدروژن فراوان و اﻻيندگي كمتر در مقايسه با اسيد كلريدريك و سولفوريك استفاده مي شود